Etkinlikler

Ders Muafiyet Başvuruları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde ÖSYM ile Fakültemize ilk defa kayıt yapan öğrencilerimizin aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde muafiyet başvuru işlemelerini yapmaları gerekmektedir.

Başvurular için ekte yer alan formun doldurularak Fakültemiz öğrenci işleri ofisine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İş Akış Sürecine İlişkin Bilgiler:

Muafiyet  başvurularının son günü

07.10.2022

Sonuçların İlanı

Başvurular 12.10.2022 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup sonuçlar için web sayfamızda ilana çıkılacaktır.

 Muafiyet işlemleri Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Muafiyet ve İntibak” başlıklı 31. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

Muafiyet ve intibak

MADDE 31 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. AKTS değerleri dikkate alınarak eğitime başlayacağı yarıyıl aşağıdaki tabloya göre yapılır. Ancak; ön lisans programında 2 nci sınıfa intibakı yapılan öğrenci, mezun olabilmek için Siirt Üniversitesinden en az 30 AKTS’lik ders almalıdır. Lisans programında 4 üncü sınıfa intibakı yapılan öğrenci mezun olabilmek için Siirt Üniversitesinden en az 60 AKTS’lik ders almalıdır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.

          Kredi Transferi Yapılan AKTS Toplamı            Sınıf

                                     0-45                                           1

                                    46-90                                          2

                                   91-135                                        3*

                                  136-180                                       4*

* Ön lisans öğrencileri hariç.

(2) Muafiyet başvurusunda bulunulan her dersin AKTS’sinin en az eşdeğer olması ve ders içeriklerinin en az %75 uyumlu olması gerekmektedir.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin notları okumuş olduğu üniversitenin not geçme sistemine göre başarılı ise o dersler muaf edilir. Muaf olunan dersler genel akademik ortalamasına katılmaz ve transkript belgesinde (M) ile gösterilir.

(4) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin muaf edilen derslerin notları genel akademik ortalamaya katılmaz.

(5) Öğrencilerin yaz okulunda diğer üniversitelerden alarak başarılı olduğu derslerin notları otomasyon sistemine işlenerek genel not ortalamasına dahil edilir.

(6) İntibak ettirildiği üst sınıfta öğrencinin alması gereken haftalık ders yükü 45 AKTS’ den fazla olamaz.

(7) Üniversitede lisans programında kayıtlı öğrencinin aynı anda Üniversitede örgün ön lisans programına devam etmesi durumunda lisans programında başarılı olduğu ders veya dersleri her yarıyıl başında ön lisans programındaki ders veya derslerden muaf olmak için başvuru yapabilir, ders veya derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Ancak ön lisans programında başarılı olunan ders veya dersler aynı anda lisans programındaki ders veya derslere saydırılamaz.

(8) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(9) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi program müfredatındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değişim programına gitmeden önce belirlenir.

(10) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır.

(11) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir. Not sistemine göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tabloları ve AKTS not dönüşümü sistemi kullanılır.

(12) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim yönetim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.

MEHMET REŞİT GÜNEŞ (0484) 212-1111 / 3109
Eğitim Fakültesi
25.9.2022