Etkinlikler

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI EK BAŞVURU VE KAYITLARI DUYURUSU


Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.09.2021 tarih ve 64953 sayılı yazısı uyarınca “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açılacaktır. Programa sadece Lisans mezunları başvurabilecektir. Birden fazla lisans mezuniyeti bulunan adaylar sadece bir lisans programı alanından müracaat edebileceklerdir.

İşlemler

 

EK Başvuru Tarihi

23.08.2022 - 25.08.2022  (23.59’a kadar)

Sonuçların İlan Tarihi

27 Ağustos 2022  Saat 17.00’dan sonra 

Kesin Kayıt Tarihleri

29.08.2022 - 31.08.2022  (16.30’ a kadar)

Başvuru Şekli

Online (https://forms.gle/DLR8HvF8FYoL2kT27 )

Kesin Kayıt Yeri

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok

Kayıt Ücreti

2500 TL + 2500 TL

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI

Ön kayıt başvuruları 23 Ağustos 2022 Salı günü başlayacak ve 25 Ağustos Perşembe günü saat 23.59’da sona erecektir. Ön kayıt başvuruları ONLİNE (çevrimiçi) yapılacaktır. Online başvuruda eksik veya yanlış bilgi olması hâlinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazansa bile kaydı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, https://forms.gle/DLR8HvF8FYoL2kT27 adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak ön kayıt yapacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak değerlendirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” konulu 9 numaralı kararı çerçevesinde öğrenci alımları yapılacaktır. (İlgili karar için: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/30161256_9_cizelgeveesaslar.pdf ).

Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 100’lük not sistemi esas alınacaktır (başvuru sahibinin kesin kayıt sırasında bunu beyan etmesi ve belgelemesi gerekmektedir). Farklı not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Genel not ortalamasının eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Belirlenen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren adayların kesin kayıt süreci başlayacaktır.

 

SONUÇLARIN İLANI

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kabul edilen öğrencilerin listesi, 27 Ağustos 2022 Cumartesi  günü saat 17.00’dan sonra Siirt Üniversitesi web sayfasından ilan edilecektir.

KESİN KAYITLAR

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Eğitim Fakültesinde 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. Kayıtlar sırasında gerekli belgeler ve eğitim ücretinin 1. Taksitinin (2500 TL) ödendiğine dair banka dekontu, yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili birime teslim edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının 16’ncı maddesinin 1’nci bendi gereğince kesinlikle iade edilmeyecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.      Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)

2.      Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

3.      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.      Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (2500 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 5000 TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir)  T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 IBAN hesabına Ad Soyad, öğretmenlik alanı ve T.C. kimlik numarası ile birlikte “2022-2023 PFE I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

5.      Gerektiği durumda üniversite giriş puanını gösteren belge istenecektir (ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir.)

Not: “Aslı Gibidir” onayları, belge asılları ve fotokopileri yanınızda olduğu takdirde Eğitim Fakültesinde de yapılabilmektedir. E-Devletten alınan kare-kodlu çıktılar da kabul edilmektedir.

AÇIKLAMALAR

1.    Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Siirt Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

2.    Dersler yüz yüze olacak şekilde 14 (on dört) hafta olarak yapılacaktır. (Gerekli görüldüğü taktirde derslerin en fazla % 40’ı ilgili kurulların kararıyla online olarak işlenebilecektir.)

3.    Öğretmenlik Uygulamaları Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 12 hafta boyunca hafta içi 6 saat yüz yüze yapılacaktır. Uygulama süreci Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması II şeklinde güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere 2 dönem halinde gerçekleştirilecektir. Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu bulunmaktadır.

4.    Derslerini Batman ilinde almayı talep eden yeterli öğrenci sayısına ulaşılması   (minimum 200 öğrenci)  ve koşullarında elvermesi durumunda; ilgili öğrencilerin derslerinin Batman Üniversitesi Merkez kampüsünde yürütülmesi planlanabilir. Her hâlükârda öğretmenlik uygulamasına Siirt’te devam edilecektir

5.    Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinde %70 devam zorunluluğu olup %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersinden ilgili yönerge gereği devamsızlık yapılamamaktadır.

6.    Akademik Takvim, öğrenci seçimi, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü takdirde değişiklikler yapılabilir. Başvuru için belirlenen alanlarda dolmayan kontenjanlar Pedagojik Formasyon Birimi kararı ile talebin fazla olduğu ve gerekli görülen alanlara aktarılabilir ve/veya yeni kontenjan eklenebilir. Bir alana 6 adaydan daha az kayıt yapılması durumunda ilgili alana öğrenci alınmayabilir.

7.    Programa başlayanlar, akademik takvimde ilan edilen tarih aralığında ilgili eğitim öğretim yılındaki derslere muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet talepleri sadece sene başında alınmakta, ikinci dönem için ayrıca başvuru alınmamaktadır. Öğretmenlik uygulaması için herhangi bir muafiyet işlemi söz konusu olmayacaktır.

8.     

a.    Sosyoloji Bölüm mezunları adayların, en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi psikoloji ve 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir belgeyi;

b.    Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunu adayların, kredilerinin en az %70’ini Matematik alanında aldıklarını gösterir belgeyi;

c.    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü mezunu adayların, kredilerinin en az %70’ini Matematik alanında aldıklarını gösterir belgeyi başvuruları sırasında belgelemeleri gerekmektedir.

 

9.    Akademik takvim ve ders programları daha sonra web sitemizde ilan edilecektir.

10.              Bu yönergede belirtilmeyen durumlar için Siirt Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinde yer alan esaslar ve ilgili birimlerin alacağı kararlar uygulanır.


Kontenjan Dağılımı ekteki dosyada bulunmaktadır.

 

Tablo 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 1. Dönem Dersleri

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

3

0

3

6

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

6

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

Öğretmenlik Uygulaması I

1

6

4

8

Toplam

12

6

15

30

 

Tablo 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2. Dönem Dersleri

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

6

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

6

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

4

Öğretmenlik Uygulaması II

1

6

4

8

Toplam

12

6

15

30

MAHMUT TOPRAK (0484) 212-1111 / 3104
Eğitim Fakültesi
23.8.2022