Etkinlikler

Ar-Ge Stratejimiz

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ar-Ge Stratejisi

1

Araştırmaların yerel,  ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanması

1.1

Yerel ulusal ve uluslararası arena da ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi;

1.1.1

Eğitimin öncelikle yerel alanda kültürel değerleri de dikkate alan eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek bunun ulusal ve uluslararası eğitim ve kültür ile entegrasyonun sağlanması hedeflenmelidir. Zira eğitimin yerelleşmesi giderek önem kazanan bir olgu haline gelmiştir.

1.1.2

Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik ihtiyaçlarının belirlenmesi; Özellikle sınıf ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin ilk atamalarının yoğun olduğu bölgede kültür-dil-yaşam becerileri alanlarında temel bir eğitimden geçmeleri, kırsalda göreve başlarken nelerle karşılaşacaklarını görmeleri bakımından önemlidir.

1.1.3

Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik ihtiyaçlarının belirlenmesi; Bölge yapısı itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulamasının yoğunlukta olduğu bir bölgedir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması da bütün öğrencilerin kazanımlarına ulaşabilmesinin sağlanmasının çok da zor olduğu bir zorunlu uygulama olduğundan bilhassa bu alanda desteklenmeleri önemli görülmektedir.

1.1.4

Lisansüstü eğitimde bölge üniversiteleri ile işbirliği alanlarının belirlenmesi; Eğitim fakültesi bünyesinde akademik yeterliliği görece iyi olan ancak tek başına lisansüstü eğitim programı açamayan üniversitelere destek sağlanması ve bölgede bu sayede hemen her alanda lisansüstü eğitimin önünün açılması sağlanabilir.

1.1.5

Lisansüstü eğitimde bölge üniversiteleri ile işbirliği alanlarının belirlenmesi; Herhangi bir üniversite de derslerin alınması ve kabul edilmesinin sağlanması öğrenciler açısından önemlidir.

1.1.6

Lisans ve lisansüstü programlarda Erasmus+ kapsamındaki üniversitelerin ortaklıkların arttırılması; Bölgedeki belli başlı üniversitelerden bir ortak komisyon kurularak, Avrupa’da öğrencilerin eğitim ve staj hareketliliğinin çeşitliliğini sağlayacak ortak sözleşme-anlaşmaların sağlanması önemlidir. Bu sayede hareketliliğin örtük fonksiyonlarından kültürel farklılıklara tolerans ve demokrasi kültürü zenginleşir, doğrudan bölge üniversitelerine dolaylı olarak da toplumsal yaşam alanına giderek artan olumlu bir iklim hâkim olabilir.

1.1.7

Bölge üniversiteleri yasal altyapısına da bağlı olarak bu tür öğrenci hareketliliklerini İran, Azerbaycan, Kuveyt, Mısır gibi Ortadoğu, Malezya, Endonezya, Tayvan, Singapur gibi Pasifik Asya ülkeleri ile daha farklı bir havuz oluşturma yoluna da gidebilirler.

1.2

Ar-Ge faaliyetleri alanlarının belirlenmesi 

1.2.1

Eğitim programı hedeflerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesi;

1.2.2

Eğitim programı süreçlerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesi

1.2.3

Eğitim programı kapsamında ölçme değerlendirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesi

1.3

Teknoloji transfer modellemeleri oluşturma

1.3.1

STEM sınıfları oluşturma

1.3.2

Teknoloji tabanlı uygulama sınıflarının oluşturulması

1.3.3

Robotik kodlama  ve Ardunio eğitimlerinin verilmesi

1.4.

Patent takip birimi kurma

1.4.1

Materyal veya Laboratuvar merkezlerinde patent süreçlerinin izlenmesi

1.4.2

Öğretim teknolojileri hedef çıktıları bağlamında patentlerin alınması

1.5

Teknokent Kurulumu

1.5.1

Kurulan teknokent bünyesinde eğitim ve danışmanlık şirketlerinin açılması

1.5.2

Kurulan teknokent bünyesinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

1.6

Kuluçka Merkezi Kurulumu

1.6.1

Eğitim fakültesi bünyesinde öğrenci tabanlı proje geliştirme ofislerinin kurulumu

1.6.2

Eğitim fakültesi bünyesinde öğretim elemanlarının kullanımına yönelik proje geliştirme ofislerinin kurulumu

2.

Uluslararasılaşmada bilinç oluşturma ve bu yönde uygulamaların teşvik edilmesi,

2.1

Uluslararasılaşma bilinci oluşturma

2.1.1

Erasmus+ ile ilgili tanıtımların yapılması

2.1.2

Erasmus+ kapsamındaki üniversitelerin ortaklıkların arttırılması

2.1.3

Yabancı dil gelişimine ihtiyaç duyan bilim insanlarımızın bu yöndeki taleplerinin karşılanması

2.2

Uluslararası ortak projeleri destekleme

2.2.1

·         Avrupa Birliği Çerçeve Programları (ABÇP) hakkında bilgilendirmek ve bu programlara katılımı teşvik edici etkinlikleri yapmak

2.2.2

Yurtdışındaki üniversitelerden bilim insanlarının gerek kendi akademik faaliyetlerini gerçekleştirme gerekse fakültemiz öğretim elemanlarıyla ortak çalışma alanlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli destek programlarının sağlanması

2.2.3

Bilim insanlarımızın uluslararası kongre, çalıştay ve sempozyumlara katılımlarının desteklenmesi

2.2.4

Uluslararası öğretim elemanı hareketliliği çerçevesinde anlaşmalı üniversite sayılarının artırılması

2.3

Uluslararası ortak Ar-Ge çalışmalarında görev almaları destekleme

2.3.1

AB ülkeleri ile ortak paydada buluşan projelerde misafir öğretim elemanı hareketliliğinin sağlanması

2.3.2

Uluslararası projelerde yer almak isteyen bilim insanlarımıza gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

2.3.3

Fakülte bünyesinde kurulacak bir ofis aracılığıyla uluslararası projelerin takip edilerek gerekli duyuruların yapılmasını sağlanması

2.4

Yurt dışı paydaşlar ile ortak kongre, çalıştay ve sempozyumlarda destek

2.4.1

Uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde eğitimde yeni yönelimler, eğitimsel liderlik, STEM temalı disiplinlerarası kongre, çalıştay ve sempozyumların desteklenmesi

2.4.2

Fakülte bünyesinde uluslararası katılımlı kongre, çalıştay ve sempozyumların düzenlenmesi

2.4.3

Ülkemizi ve ilimizi ziyaret etmelerini sağlayacak organizasyonlar düzenlemek, böylece üniversitemizin popülaritesini geliştirmek

3

Ar-Ge faaliyetlerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin sağlanması,

3.1

Birimler arası koordinasyon ve eşgüdümlü proje çalışmaları

3.1.1

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaratıcılık ve liderlik becerileri kazanmaları için projelerin yapılması

3.1.2

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sağlıklı yaşam konulu proje çalışmalarının yapılması

3.1.3

Eğitim fakültesi bünyesinde yer alan anabilim dallarının birlikte çalışma kültürü oluşturmalarının teşvik edilmesi

3.1.4

Fakülte bünyesinde ve fakülte dışında yer alan paydaşların işbirliği ve üretime yönelik girişimlerini güçlendirmek amacıyla fikir üretici toplantıların teşvik edilmesi

3.2

Ar-Ge çalışma ürünlerinin üretimi ve yaygınlaşması,

3.2.1

Ar-Ge çalışma ürünlerinin üretilmesi ve yaygınlaştırılması adına fakülte bünyesindeki bilim insanlarının kullanımına sunulmak üzere fiziki koşulların sağlanması

3.2.2

Geliştirilen ürünlerin patentlenmesi için gerekli desteğin sağlanması

3.2.3

Fakülte-sanayi iş birliğinin sağlanması için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesi

3.3

Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımını etkinleştirmek

3.3.1

Eğitim fakültesi ve diğer kamu kurumlarının inovasyon faaliyetlerinin ve içsel potansiyellerin arttırılması amacıyla ortak projelerde çalışmalar yürütmeleri

3.3.2

Ulusal ve uluslararası paydaşlarla yapılabilecek proje ve çalışmaların konuşulabilmesi için fikir atölyesi gibi toplantılar yapılmalı

3.3.3

Çok disiplinli, disiplinlerarası ve dış paydaşlara açık mükemmeliyet merkezleri kurmak ve desteklemek

3.3.4

STEM ve FETEM çalışmaları için diğer bölge üniversiteleri ile birlikte ortak çalışmalar, fikirler geliştirmek

3.4

Marka değeri yüksek ürün araştırmaları,

3.4.1

Milli Eğitim’e bağlı kurumlarda kullanılabilecek öğretim materyali ihtiyaçlarının belirlenmesi

3.4.2

Öğretim üyelerinin Üniversitemizin Ulusal ve uluslararası tanıtımında kullanılabilecek ürün araştırmalarına yönlendirmek

3.4.3

Zeka oyunları, Akıl Yürütme Oyunları ve eğitsel oyunların tasarlanması

4

Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımının etkinleştirilmesi,

4.1

Çalışma konuları ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların belirlenmesi

4.1.1

 Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminde sorumluluk alabilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesi

4.1.2

Öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişiminde sorumluluk alabilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesi

4.1.3

Öğretmen adaylarının özel eğitim konusunda mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi

 

4.1.4

Lisansüstü eğitim çalışmaları kapsamında işbirliğinde bulunulabilecek Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile özel eğitim kurumlarının belirlenmesi

4.2

Planlanan çalışmalar ve yapılan çalışma sonuçları hakkında paydaş kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi

4.2.1

Eğitim fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretime ilişkin gerek gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla gerekse gerçekleştirilecek çalışmaların sonuçlarıyla ilgili olarak Milli eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurumlar ve özel eğitim kurumlarının bilgilendirilmesinin sağlanması

4.2.2

Yapılan çalışmaların çıktıları hakkında basılı ve elektronik ortamda bilgilendirici, tanıtıcı yayınların yapılması. Çalışmada katkısı olan tüm paydaşların düzenli aralıklarla bilgilendirilmelerinin yapılması gereklidir.

4.2.3

Yapılan çalışmaların web sitesinden ilan edilmesi

4.3

Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi

4.3.1

Multidisipliner olarak eğitim dışında farklı alanlarla bütünleşik bir anlayışla kongre, sempozyum ve panellerin düzenlenmesi

4.3.2

Düzenlenecek olan veya planlanan proje, sergi vb. gibi bilimsel etkinliklere kaynak sağlanması

4.3.3

Birim içinde bölümlerin ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla periyodik toplantılar yapılması ve paydaşların bu etkinliklere davet edilmesi

5

Akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortamların oluşturulması,

5.1

Altyapı olanaklarının geliştirilmesi,

5.1.1

Yüksek hızlı fiber internet altyapısının sağlanması

5.1.2

Sosyal faaliyet alanlarının 7/24 üniversite anlayışıyla güncellenmesi

5.1.3

Kitap tahlilleri,  düşünce ve fikir atölyesi etkinlikleri için seminer odalarının düzenlenmesi

5.1.4

Ben de varım ve Engelsiz hayata dair etkinlikleri için zeka oyunları/drama odasının düzenlenmesi.

5.1.5

Akıllı tahtalara Antropi-Teach programının yüklenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılması

5.2

Laboratuvar sayı, kapasite ve kalitelerinde gelişim,

5.2.1

Bilgisayar laboratuvarlarının teknik personeller aracılığıyla belirli periyodlarla kontrollerinin sağlanması, yenilenmesi veya donanım güncellemeleri ile daha işlevsel hale getirilmesi

5.2.2

Bilgisayar laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların RAM kapasitelerinin yükseltilmesi

5.2.3

Fakültede bulunan elektronik cihazların (Bilgisayar, yazıcı vs.) yüksek- alçak gerilim kaynaklı zararlardan korunması amacıyla güç kaynaklarının temin edilmesi

5.2.4

Fen bilimlerine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için laboratuvarlardaki malzeme eksiklerinin giderilmesi

5.2.5

Fizik laboratuvarında günlük yaşama yönelik öğrenci yaşantısı kazandırılması için malzeme ve araç güncellemelerinin yapılması

5.2.6

Müzik ve görsel sanatlar laboratuvarlarındaki araç ve gereçlerinin güncellenmesi ve ortamın düzenlenmesi

5.2.6

Matematik laboratuvarının yer değişikliğine gidilmesi ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması amacıyla var olan materyallerin güncellenmesi

5.3

Öğrenim ve araştırma materyalleri geliştirme 

5.3.1

Tüm öğretim elemanlarının öğrenim ve araştırma materyalleri geliştirmelerinde rehberlik edebilecek öğretim tasarımcısı, planlamacı ve alan uzmanlarından oluşan öğretim teknolojileri biriminin kurulması

5.3.2

Dijital dönüşüm projesi kapsamında her bir dersin e-içeriklerinin online ortamlara aktarılması

5.3.3

Üniversite bünyesinde kurulacak bir nesne ambarı platformu ile akademisyenlerin ürettikleri materyallerin tüm öğretim elemanlarının kullanımına sunulması 

5.3.4

Akademisyenlerin geliştirmiş oldukları materyal veya öğrenim araçlarının bilinirliğinin üniversite tarafından sağlanması

6

Ar-Ge çalışma sonuçlarının kullanım, ticarileşme ve yaygınlaşmasının sağlanması,

6.1

 Yeni araştırma ürünü materyallerin sanayicilerle buluşmasını sağlayacak fuar, sergi, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

6.1.1

 Yapılan AR-GE çalışmaları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturmak ve gerektiğinde ilgili enstitü ve merkezlere danışmanlık hizmetleri vermek.

          -Tübitak 4006 projesi kapsamında bilim fuarlarının açılması

          -Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Liderlik konulu seminer

          -Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim işbirliğinde düzenlenen çalıştay/panel düzenlenmesi

6.1.2

Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları düzenlemek.

6.1.3

Yürütülen projelere kamu ve özel sektör kurumlarından destek sağlamak,

6.1.4

Yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak,

6.2

Yerel, ulusal ve sosyal medya organları vasıtasıyla gelişimleri paylaşmak

6.2.1

Fakülteye ait sosyal medya organlarının açılması ve aktif bir şekilde kullanılması

6.2.2

Fakültemizin tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini iletmeleri için  "egitim@siirt.edu.tr"  email adresinin kullanıma açılması

6.2.2

Sonraki yıla/yıllara ait eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini içeren çalışma takvimini ve bir önceki yıla ait çalışma takvimi değerlendirme raporunu hazırlayarak paylaşmak.

6.2.3

 Çalışma gruplarına ilişkin bilgi ve güncel envanter listesini oluşturularak paylaşılması.

6.2.4

Yürütülen araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde yayınlamak.

7

Akademisyenlerin Ar-Ge yönlerinin geliştirilerek aktif ve dinamik tutulması

7.1

Proje yapma bilinci ve kültürü oluşturma,

7.1.1

Ar-ge faaliyetlerinin kapsamı ve kriterlerine ilişkin eğitim verilmesi

7.1.2

Ar-ge faaliyetleri ile ilgili komisyonların oluşturulması

7.1.3

Proje eğitimleri ile ilgili bilgilendirme paylaşım toplantılarının yapılması

7.1.4

Çeşitli proje başvuru, takip gibi etkinliklerle ilgili mail veya sosyal medya aracılığıyla bilgilendirmenin yapılması

7.2

Proje ekipleri oluşturma,

7.2.1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen eğitim programlarının incelenmesi için proje ekiplerinin oluşturulması

7.2.2

Eğitim tasarımlarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için ekiplerin oluşturulması.

7.2.3

Ulusal veya uluslararası sınavlara yönelik proje ekiplerinin oluşturulması

7.3

Proje hazırlama eğitimleri düzenleme

7.3.1

Genç akademisyenlere yönelik proje eğitimlerinin düzenlenmesi

7.3.2

Lisans öğrencilerine yönelik proje eğitimlerinin düzenlenmesi

7.3.3

Lisansüstü öğrencilerine yönelik proje eğitimlerinin düzenlenmesi

7.3.4

Proje eğitimleri ile ilgili uygulamalı eğitimlerin verilmesi

7.4

Birimler bazında proje ekipleri kurma

7.4.1

Akademik kadrodan oluşan proje ekiplerinin oluşturulması

7.4.2

Öğrencilerin bulunduğu proje ekiplerinin oluşturulması

7.4.3

Fen ve matematik alanında proje ekibinin oluşturulması

7.4.3

Sosyal Bilimler alanında proje ekibinin oluşturulması

8

Ar-Ge laboratuarların ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun hale getirilmesi,

8.1

Mevcut Laboratuvar ve araştırma alanlarının standartlarını artırma,

8.1.1

Bölge üniversitelerde bulunan araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için eğitim fakültesi bünyesinde yer alan laboratuvar imkanlarının ulusal düzeydeki akredite laboratuvar koşullarına ulaşmasının sağlanması

8.1.2

Bologna ve Erasmus + programı bünyesinde fakültemize gelecek olan araştırmacıların AR-GE çalışmaları yürütebilmeleri için uluslararası akreditasyona uygun laboratuvar koşullarının sağlanması

8.1.3

Farabi değişim programı bünyesinde fakültemize gelecek olan araştırmacıların AR-GE çalışmaları yürütebilmeleri için ulusal akreditasyona uygun laboratuvar koşullarının sağlanması

8.1.4

Öğretmen yetiştiren bir kurum olarak Siirt ili ve ilçeleri ile yakın il ve ilçelerde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğretmenlerin deneysel çalışmalarını yapabileceği üniversite-MEB iş birliğinin sağlanması.

8.2

Eksikliklerini giderme

8.2.1

Fakültenin imkân ve yeterliliklerinin onaylandığı prosedürleri karşılayan Üniversite ve Fakültenin kalite belgelendirme sürecine paralel olarak standartların karşılanması  için ihtiyaç duyulan ekipman ile araç ve gereçlerin karşılanması

8.2.2

Mevcut laboratuvarlarda gerçekleştirilecek çalışmalar için iş sağlığı ve güvenliği uyarınca gerekli tedbirlerin alınması. Bu çerçevede ekipmanların her türlü afet kaza durumuna karşın sabitlenmesi, monte edilmesi ve dizayn edilmesinin sağlanması

8.2.3

Yapılacak olan çalışmalar sonucunda oluşacak radyasyon ve diğer yan etkilerin insan sağlığına zarar vermesini engelleyecek kıyafet ve ekipmanın sağlanması ve deneylerden önce bu ekipmanların kullanılmasının zorunlu kılınması.

8.2.4

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek ani sağlık problemlerine(kaza ve deneysel komplikasyonlar sonucunda ortaya çıkan kimyasal etkiler) müdahale edilebilecek acil ve ilk yardım malzemelerinin tedarik edilmesi

8.2.5

Laboratuvarların, deneysel komplikasyonlar sonucunda ortaya çıkan kimyasal etkilerinin minimize edilebilmesi için standartlara uygun havalandırma araç ve ekipmanları ile donatılması.

8.3

Akredite laboratuvar anlayışını kurumsallaştırma

8.3.1

Araştırma geliştirme faaliyeti yürüten araştırmacılarda akreditasyon farkındalığının oluşturulması

8.3.2

Araştırma geliştirme faaliyeti yürüten araştırmacıların laboratuvar kullanımına ilişkin akreditasyonlarını nereye ne şekilde yapılacağının açık net olarak belirlenmesi

8.3.3

Araştırmacılara laboratuvarın akreditasyonu sırasında laboratuvarların kullanılabilirliği, başka araştırmacılara akredite edilip edilmediği ve ne zaman kullanabileceklerinin açık ve şeffaf bir şekilde takip edebilmelerinin sağlanması.

8.3.4

Laboratuvar olanakları ile teknolojik araç ve gereçlerin üniversite bünyesinde kurulacak merkezden yönetilmesi, araştırmacıların çalışmalarında kullanılır hale getirilmesinin sağlanması

9

Bilim, spor, sanat ve kültür etkinliklerinin desteklenmesi

9.1

Bu konularda fuar, sergi, sempozyum vb etkinlikleri düzenleme ev sahipliği yapma.

9.1.1

Yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarla işbirliği içinde olarak eğitimde yeni yönelimler temasında kongre veya sempozyum gerçekleştirmek.

9.1.2

Eğitim fakültesi olarak gelişen teknolojilere paralel olarak eğitimde yapılması gereken reformlar hakkında çeşitli konularda fuar ve sergi düzenlemek.

9.1.3

Öğretmenlik mesleğinin önemi hakkında halkı bilinçlendirme amacı ile Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle söyleşiler, programlar ve halk eğitim merkezlerinde eğitimler vermek. 

9.1.3

Eğitim teknolojileri alanında sergi  düzenlemek

9.2

Yarış ve müsabakalara destek olunması

9.2.1

Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sportif faaliyetlerine katılmasında destekte bulunmak ve onları teşvik etmek.

9.2.2

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Eğitim Fakültesi işbirliğinde bilgi ve genel kültür yarışmaları gerçekleştirmek ve öğrencileri katılımlarını teşvik etmek

9.2.3

Eğitim Fakültesi bünyesinde tiyatro ve sinema kulüpleri oluşturmak ve öğrencileri bu alanlara yönlendirmek.

9.2.3

Gençlik merkezi ile işbirliği içerisinde sportif etkinlikler tertip edilmesi

9.2.4

E-Spor kulübü kurularak bu faaliyet hakkında öğrenciler bilinçlendirilir ve teşvik edilir.

9.3

Başarılı bireysel ve ekip çalışmalarının ödüllendirilmesi

9.3.1

Bireysel ya da grup olarak başarı gösteren öğrencilerin başarılarının medya ve sosyal medyada yer almasının sağlanarak başarılarının onore edilmesi

9.3.2

Ders kapsamında olsun ya da olmasın ortaya konulan grup performansları çeşitli ödüller ile desteklenir.

9.3.3

Eğitim Fakültesi olarak Eğitim alanında veya bilimsel bir alanda proje geliştiren ekip ödüllendirilir, yeni projeler üretilmesi için maddi destek sağlanır. 

9.3.4

Başarı gösteren bireyler ve ekipler yurt dışı gezisi ile ödüllendirilir.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 4.06.2021 14:39:23