Etkinlikler

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Kayıt Dondurma

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Kayıt Dondurma Tarihleri Hk.

Sayın Öğrencilerimiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kayıt dondurmak isteyen öğrenciler en geç 07.10.2022  tarihinde  kayıt dondurma işlemi yapabilirler.

Not: 07 EKİM 2022 tarihinden sonra Kayıt Dondurma talepleri alınmamaktadır.

İlgili Madde:

MADDE 8 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin derslerin başlama tarihini takip eden üçüncü haftanın son işgünü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler kayıt dondurma talepleri için ilgili akademik birimin öğrenci işlerine başvurur. Talebin uygun görülmesi halinde başvuru tarihi esas alınarak kayıt dondurma işlemi ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara verilmesi,

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

MAHMUT ERDOĞAN (0484) 212-1111 / 3110
Eğitim Fakültesi
28.9.2022